E–book (Slumpvandring)

Majgull Axelsson ☆ 8 review

Slumpvandring

Summary Slumpvandring ☆ eBook, ePUB or Kindle PDF N berättelse om hur sagorna dog och om vad som händer med oss när vi tvingas leva utan demSlumpvandring ?. trzeba wierzy w duchy czy inne postacie nadprzyrodzone aby mie wiadomo tego e ka dy dom posiada w asn histori na kt r znacz cy wp yw wywieraj mieszka cy Ka dy cz owiek zostawia w nim cz stk siebie funkcjonuj c w nim za ycia zatem zostaje w nim r wnie po mierci Jego dusza zostaje w domu na zawsze kr c po mieszkaniu i odwiedzaj c stare k ty Nie wierzysz Zga wiat o usi d lub po si zamknij oczy skup si i ws uchaj uwa nie a wtedy dowiesz si czym s szepty domuG wnymi bohaterkami Domu Augusty s kobiety m ode i stare pi kne i brzydkie dobre i z e yj ce i zmar e Ka da z nich jest indywidualno ci posiada swoj w asn hierarchi warto ci oraz baga do wiadcze kt ry musi nie przez ca e ycie Jednak wszystkie s na sw j spos b smutne samotne nieszcz liwe pozbawione rado ci ycia i pewno ci siebie a do tego skrzywdzone przez innych ludzi b d siebie Ka da z nich jest prawdziw kobiet z krwi i ko ci kt rej ycie nigdy nie rozpieszcza oJest tak wiele rzeczy kt rych o sobie nie wiemy Kt rych mo e nawet wcale nie musimy wiedzie Augusta dawno zmar a nestorka rodu to kobieta kt ra potrafi a znosi w milczeniu wszystko co dzia o si wok niej jednocze nie uparcie d c do spe niania swoich pragnie Alicja nawet jako kilkudziesi cioletnia pani nie jest w stanie podzieli si z m em bardzo wa n tajemnic z przesz o ci kt ra niezwykle powa nie wp yn a na jej dalsze funkcjonowanie Najm odsz kobiet w rodzinie jest And elika skryta wycofana zamkni ta w sobie usilnie poszukuj ca i potrzebuj ca blisko ci Zmar a Siri wnuczka Augusty czuj ca niezrozumia y strach przed wszystkim i pr buj ca kontrolowa ca e otoczenie aby poczu si bezpiecznie co nigdy nie staje si mo liwe Nieodpowiedzialna i zapatrzona w m a Karina matka And eliki zachowuj ca si jak nastolatka a nie doros a kobietaRado jest matk smutku Mi o matk nienawi ci Na dnie czystej prawdy kul si najbrudniejsze k amstwa Wszystko zawiera w sobie swoje przeciwie stwo Nigdy nie czyta am tak smutnej i pesymistycznej powie ci kt ra przygn bia z ka d kolejn stron jednocze nie intryguj c i nie pozwalaj c rzuci ksi ki w k t Dom Augusty to proza wci gaj ca i niebywale trudna Nie jest to powie kt r mo na przeczyta w jeden wiecz r przyznaj e sko czy am j po prawie dw ch tygodniach Historia jest przepi knie smutna i wymaga czasu oraz pot nego skupienia aby m c wyci gn z niej to co najlepsze i warto ciowe Czytania nie u atwia dwutorowo tocz cej si akcji co sprawia o e pocz tkowo gubi am si kiedy Majgul Axelsson raz porusza a w tki z przesz o ci aby po chwili przenie si do czasu tera niejszego Z drugiej strony zaliczam to na plus poniewa ten zabieg pom g mi w bli szym poznaniu bohater w powie ci kt rych jest niema o Na samym pocz tku ksi ki znajduje si drzewo genealogiczne u atwiaj ce rozeznanie w cz onkach ca ej rodziny AugustyDom Augusty jest zr cznie u o on i wielow tkow histori kt ra zmusza do refleksji To m dra zachwycaj ca opowie znajduj ca si na skraju realno ci i ba niowo ci mi dzy kt rymi istnieje ledwo widoczna ni atwo j przekroczy Czytelniku spr buj tego je eli jeste na to gotowy a nie po a ujesz Tylko pami taj e w prozie Majgull Axelsson atwo zatraci si i mie ochot na wi cej Wiem co o tym cytat ze str 297 cytat ze str 432

Summary Slumpvandring

Summary Slumpvandring ☆ eBook, ePUB or Kindle PDF ?r en skarpsynt och fänglsande roman som vindlar sig fram i en sinnrik konstruktion med en rikedom av uppsl. Det r s h r en bok ska skrivas Majgull lyckas f nga k nslost mningar sinnen och allt p ett fantastiskt s tt Jag beh ver inte ens bry mig s mycket om handling eller h ndelser det spelar mindre roll n r man f ngslas av en s fantastisk skrivkonst som verkligen lyckas f rmedla ALLT

characters ☆ eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Majgull Axelsson

Summary Slumpvandring ☆ eBook, ePUB or Kindle PDF Det här är en berättelse om Augusta Alice och Angelica tre kvinnor i tre tider Men mest av allt är det e. En sorglig eller kanske tom tragisk bok om olika generationer kvinnor i en familj F rresten fascineras Majgull Axelsson mycket av kvinnor och deras historier det r en sak jag tycker om med hennes b cker De tre huvudpersonerna r Augusta Alice och Angelica fast jag tycker att Augustas dotter Olga ocks borde betraktas som huvudperson Nu n r jag har avslutat boken och f rs ker formulera mina intryck sl s jag av tanken att ingen egentligen r lycklig i den h r boken Eller kanske bara Mikael Angelicas lillebror som har Downs syndrom Ingen av huvudpersonerna lever det liv hon hade t nkt sig alla har varit med om tragedier ocheller fysisk eller emotionell misshandel Det r kanske pga sagornas d d ingen m nniska kan vara lycklig om sagorna inte lever kvar Och p tal om sagor tycker jag att det r n got av den magiska realismen i den h r boken det r s det k nns


10 thoughts on “E–book (Slumpvandring)

 1. says: Summary Slumpvandring Majgull Axelsson ☆ 8 review characters ☆ eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Majgull Axelsson

  E–book (Slumpvandring) characters ☆ eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Majgull Axelsson Alltså detta kan vara den bästa boken jag läst på flera år Om inte den bästa någonsin Oerhört tragiskt och vackert om människor med tragiska livsöden Den borde kanske ha varit rörig med tanke på hur vi flyttas mellan olika tider miljöer och karaktärer och kanske skulle den ha varit det om det varit någon annan författare men Majgull Axelsson kan verkligen konsten att växla mellan tider

 2. says: E–book (Slumpvandring)

  Summary Slumpvandring Majgull Axelsson ☆ 8 review characters ☆ eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Majgull Axelsson Een mooi boek met soms een trieste ondertoon Ook heeft het boek een triest einde Toch vind ik het niet een heel zwaarmoedig boek Aan de ene kant vind ik het jammer dat het boek zo eindigt Ik had op een ander einde gehoopt Aan de andere kant vind ik het ook wel wat hebben dat het geen happy end heeft Dat hebben al zoveel boeken Aan het einde wordt ook het proloog duidelijk In het begin had ik wat moeite om al

 3. says: characters ☆ eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Majgull Axelsson E–book (Slumpvandring)

  Summary Slumpvandring E–book (Slumpvandring) En sorglig eller kanske tom tragisk bok om olika generationer kvinnor i en familj Förresten fascineras Majgull Axelsson mycket av kvinnor och deras historier det är en sak jag tycker om med hennes böcker De tre huvudpersonerna är Augusta Alice och Angelica fast jag tycker att Augustas dotter Olga också borde betraktas som huvud

 4. says: Summary Slumpvandring characters ☆ eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Majgull Axelsson Majgull Axelsson ☆ 8 review

  E–book (Slumpvandring) characters ☆ eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Majgull Axelsson Summary Slumpvandring Nie wiem o co chodzi szwedzkim autorom że zawsze mają milion tragedii w jednej historii i wszystko jest bardzo smutne i szare ale jednocześnie mało angażujące czytelnika więc czytasz i czytasz i nagle kończysz czytać i ledwo to zauważasz

 5. says: E–book (Slumpvandring) Majgull Axelsson ☆ 8 review

  E–book (Slumpvandring) characters ☆ eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Majgull Axelsson Summary Slumpvandring trzeba wierzyć w duchy czy inne postacie nadprzyrodzone aby mieć świadomość tego że każdy dom posiada własną historię na którą znaczący wpływ wywierają mieszkańcy Każdy człowiek zostawia w nim cząstkę siebie funkcjonując w nim za życia zatem zostaje w nim również po śmierci Jego dusza zo

 6. says: characters ☆ eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Majgull Axelsson E–book (Slumpvandring) Majgull Axelsson ☆ 8 review

  E–book (Slumpvandring) Majgull Axelsson ☆ 8 review Jag hade tyvärr svårt för denna bok trots att jag har gillat flera av Axelssons andra böcker Kanske blev jag irriterade

 7. says: Summary Slumpvandring E–book (Slumpvandring) characters ☆ eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Majgull Axelsson

  E–book (Slumpvandring) characters ☆ eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Majgull Axelsson Börjar trögt men blir allt bättre De sista 100 sidorna riktigt bra Om fem generationer kvinnor och hur de blir offer för sexualiteten Polemiserar med Lo Johanssons Geniet och andra författare som propagerade att 'flicko

 8. says: characters ☆ eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Majgull Axelsson E–book (Slumpvandring) Majgull Axelsson ☆ 8 review

  E–book (Slumpvandring) Majgull Axelsson ☆ 8 review Det är så här en bok ska skrivas Majgull lyckas fånga känslostämningar sinnen och allt på ett fantastiskt sätt Jag behöver inte ens bry mig så mycket om handling eller händelser det spelar mindre roll när man fängslas av en så fantastisk skrivkonst som verkligen lyckas förmedla ALLT

 9. says: Majgull Axelsson ☆ 8 review characters ☆ eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Majgull Axelsson Summary Slumpvandring

  characters ☆ eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Majgull Axelsson Majgull Axelsson ☆ 8 review Summary Slumpvandring Episk

 10. says: Summary Slumpvandring Majgull Axelsson ☆ 8 review E–book (Slumpvandring)

  E–book (Slumpvandring) Inte speciellt händelserik men ändå riktigt fängslande Om relationer mor barn; om utanförskap; om konsekvenser av att inte ta hand om varandra Tragiskt slut Mycket bra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *